مجموعه ۱۰ مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید

تومان0

رهبری
هوش هیجانی
مدیریت خود
استراتژی
مدیریت تغییر
مدیریت افراد
ارتباطات
مدیریت بر اساس فرهنگ
بازاریابی استراتژیک
تیم
نوآوری
تصمیم گیری های هوشمندانه

به همراه مجموعه 10 مقاله ای که باید بدانید: نیازمندی های اصلی The Essentials به عنوان هدیه